Turkey 42

Chris in the stadium at Aphrodisias

Previous Photo
Next Photo
Return to Turkey Page