Turkey 41

30,000 seat Greco-Roman stadium at Aphrodisias, built around an arena
886 feet long and 177 feet wide

Previous Photo
Next Photo
Return to Turkey Page