Turkey 16  

Greco-Roman ruins at Uzuncaburc
  
Previous Photo
Next Photo
Return to Turkey Page