Goju-no-tu, Miyajima Island
 
Previous Photo
Return to Main Page