The Parthenon, at the Acropolis, Athens
 
Previous Photo
Next Photo
Return to Main Page